Rådmannen tilrår salg av Sagtrøa

- Bør og kan et bygdetun som er etablert og opparbeidet med noen ildsjelers idealisme og pågangsmot selges av kommunen på det åpne marked - og til hvilken pris?

Det er spørsmålet Endre Nisja stiller i et notat til Sunndal kommune.

Økonomi- og planutvalget skal tirsdag avgjøre hva som skal skje videre med Sagtrøa bygdetun på Gjøra.

Innstillingen er at utvalget skal gi rådmannen fullmakt til å forestå salg av Sagtrøa gjennom megler på det åpne markedet. Rådmannen tilrår at kommunen så snart som mulig legger til rette for at Sagtrøa legges ut for salg.

Det tilrås videre i innstillingen at framtidig eier så vidt mulig skal drifte eiendommen i samsvar med relevante deler av Stiftelsen Sagtrøas opprinnelige formål: Å gjenreise og bevare eldre tømmerbygninger som grunnlag for et bygdetun med aktivitets- og opplevelsestilbud på Gjøra.

- Den kulturhistoriske verdien som Sagtrøa representere skal så vidt mulig ivaretas gjennom å vedlikeholde og bevare bygninger og tun.

Kommunens utlegg til blant annet forsikring, strøm og takst foreslås inndekket av salgssummen og tilbakeført næringsfondet, mens øvrig salgssum foreslås øremerket formål som samsvarer med stiftelsens formål.

- Meget frustrerende
Notatet fra Endre Nisja er vedlagt saksinnkallingen til økonomi- og planutvalget. Her viser han til den omfattende dugnadsinnsatsen som er lagt ned i Sagtrøa, blant annet i forbindelse med opparbeiding av tomt, utgraving av kjeller, demontering, flytting og restaurering. I tillegg kommer dugnadstimer brukt til planlegging, søknadsskriving, styremøter og annet.

- Initiativtakerne la (...) inn godt over 100.000 kroner og vel 1000 dugnadstimer for å få etablert Sagtrøa Bygdetun.

Nisja og andre reagerer på at det nå legges opp til salg på det åpne markedet, til høyest mulig pris. I notatet peker Nisja på at det antydes at kjøper mer eller mindre skal slippe å bli heftet med betingelser som å bevare og drifte Sagtrøa i tråd med formålet for den avviklede stiftelsen.

- For oss har det vært meget frustrerende å følge denne prosessen, både som initiativtakere, naboer, grunneier og næringsdrivende, skriver Nisja, og understreker at det fortsatt er et sterkt ønske om å ta vare på de kulturhistoriske verdiene i Sagtrøa og utvikle aktivitets- og servicetilbud for både lokalbefolkning og tilreisende.

Les hele artikkelen her